1- میزان رضایت شما مصرف کننده عزیز از طعم قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ با اسانس پرتقال این شرکت ( ترش یا شیرین بودن )  به چه میزان می باشد ؟ آیا نیاز به تغییر در میزان ترش یا شیرین بودن آن دارد؟
2- در صورتیکه از شرکت خاصی در خصوص طعم قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ با اسانس پرتقال رضایت دارید لطفا نام آن شرکت را اعلام فرمائید .